PE1
PE3
HỆ THỐNG QUANG PHỔ RAMAN CÔNG NGHỆ
HỆ THỐNG QUANG PHỔ RAMAN CÔNG NGHỆ
Giá trị cốt lõi Raman công nghệ: Cung cấp giải pháp hoàn chỉnh bao gồm “Mô hình hóa” hóa học Cung cấp thông tin để Khách hàng có thể cải thiện năng suất sản phẩm. Thiết kế quang học thông lượng cao (10ppm LDL)
Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây