HỆ THỐNG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP

PHÂN TÍCH COLIFORMS

ĐO ĐỘ DẪN, ĐIỆN TRỞ SUẤT

THIẾT BỊ ĐO TOC

THIẾT BỊ QUÉT LASER PHÁT HIỆN DẦU TRÊN BỀ MẶT

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI ỐNG KHÓI TỰ ĐỘNG CEMS