Thiết bị phân tích chiều dày màng (Thin Film Measurement)tự động, dễ sử dụng, nhanh chóng cho kết quả và báo cáo trong vài giây.
AUTO SE
 • Hoàn toàn tự động và tích hợp; thao tác đơn giản chỉ bằng nút bấm.
 • Mô phỏng dựa trên tinh thể lỏng; không cần dịch chuyển các linh kiện quang học.
 • Thu nhận dữ liệu phổ nhanh do đầu đo CCD .
 • Rất nhiều vi điểm, kích thước xuống 25 μm và hệ thống quan sát được cấp bằng sáng chế
 • Góc tới cố định tại 70o
 • Dải phổ cố định từ 450-1000 nm
 • Dải phổ thay đổi từ 190nm ~2100 nm
 • Thay đổi tín hiệu cho đơn lớp dày 10 A tại góc Brewster

 

Vui lòng click vào đây để có thêm thông tin về sản phẩm

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

 • Dải phổ: 440-1000 nm
 • Kích thước điểm: lựa chọn tự động 500x500 µm; 250x500 µm; 250x250 µm; 70x250 µm; 100x100 µm; 50x60 µm; 25x60 µm
 • Đầu thu CCD – Phân giải: 2nm
 • Bệ mẫu: ngàm chân không, chiều cao Z 40 mm
 • Quan sát mẫu: CCD camera - Vùng quan sát: 1.33x1 mm – Độ phân giải: 10µm
 • Giác kế: cố định tại 70° - có thể cài đặt tại góc 66° và 61.5°
 • Thời gian đo: <2s, thông thường 5s
 • Độ chính xác:  NIST 100nm d ± 4Å, n(632.8nm) ± 0.002
 • Khả năng lặp lại:  NIST 15nm ± 0.2 Å

Tags: phân tích chiều dày màng, Thin Film Measurement

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây