EasyRatioPro là hệ thống giao diện hình ảnh ™ - mang tính cách mạng hoàn toàn mới cho việc thu thập và phân tích dữ liệu huỳnh quang, chất lượng hình ảnh tuyệt vời và hiệu quả thông qua giao diện trực quan tích hợp.
EASYRATIOPRO

EasyRatioPro
H
ệ thống chụp ảnh huỳnh quang ERP

  • Dải bước sóng 290–650 nm
  • Thu dữ liệu tốc độ cao
  • Giao diện điều khiển Warp Drive Imaging™ được cấp bằng sáng chế

 

EasyRatioPro SL200
Hệ thống chụp ảnh huỳnh quangEasyRatioPro SL 200

  • Nguồn sáng hiển vi ScopeLite 200
  • Chụp ảnh calcium bước sóng đơn
  • Giao diện điều khiển Warp Drive Imaging™ được cấp bằng sáng chế

 

EasyRatioPro with Photo Uncaging 
Hệ thống chụp ảnh huỳnh quangFluorescence Imaging System

  • Chiếu sáng toàn bộ khu vực
  • Chiếu sáng điểm cố định

 

Vui lòng click vào đây để có thêm thông tin về sản phẩm

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

Tags: Hiển vi huỳnh quang, mapping

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây