RatioMaster Series, cho kết quả nghiên cứu chắc chắn, đáng tin cậy, phát hiện độ nhạy đối với việc thu thập và phân tích dữ liệu trắc quang ratio-metric cho canxi, pH, và hình ảnh ion nội bào! RatioMaster ™ Series là một kính hiển vi dựa trên phổ kế huỳnh quang có khả năng đo động học huỳnh quang trong khoảng thời gian mili giây.
RATIOMASTER™

 

RatioMaster™

Hệ thống kính hiển vi huỳnh quang RatioMaster

  • Dải bước sóng 290–650 nm
  • Tốc độ lựa chọn bước sóng < 2 mili giây point-to-point
  • DeltaRAM™ được cấp bằng sáng chế

RatioMaster™ SL200
Hệ thống kính hiển vi huỳnh quang RatioMaster SL 200

  • Nguồn sáng hiển vi ScopeLite 200
  • Đo động học của bước sóng đơn
  • Thời gian tính bằng mili giây
 

RatioMaster™ with Photo Uncaging
Hệ thống kính hiển vi huỳnh quangPhoto Uncaging System

  • Chiếu sáng toàn bộ khu vực
  • Chiếu sáng điểm cố định
 
Vui lòng click vào đây để có thêm thông tin về sản phẩm

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

Tags: Hiển vi huỳnh quang, mapping

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây