Dải phổ từ 240 đến 990 nm với Frequency Doubler.
TIMEMASTER™ Series

 

TCSPC

 

Thiết bị huỳnh quang đo thời gian sống TCSPC - PicoMaster 1000 
 

Đo thời gian sống xuống còn 40ps.
Dải bước sóng từ 266 tới 667nm
 


 

PicoMaster
 

Strobe

 

 

LaserStrobe 
T
hiết bị huỳnh quang đo phân giải thời gian

Nguồn laser đo thời gian sống 185–920 nm
Thời gian sống 100 ps tới 50 ms
Đo phân rã của 7pM fluorescein 
Thiết kế mở

 

Fluorescence Lifetime Spectrofluorometer -- LasrStrobe

TimeMaster™LED
Thiết bị huỳnh quang đo phân giải thời gian TM-2000 Strobe

Đo thời gian sống xuống còn 100 pico giây
Dải bước sóng từ 260 tới 670 nm

 

TimeMaster LED

TimeMaster™Microscopy
Thiết bị huỳnh quang life time dựa trên kính hiển vi TM-50 

Dải bước sóng từ 240 tới 990nm với bộ nhân đôi tần số

Lifetime Microscopy Spetrofluorometer -- TimeMaster 50

 

Nhà sản xuất: HORIBA Scientific

Tags: Hiển vi huỳnh quang, mapping

Yêu cầu về sản phẩm/dịch vụ tại đây