HORIBA Scientific tổ chức ngày GD (Glow Discharge) Day

HORIBA Scientific tổ chức ngày GD (Glow Discharge) Day Wednesday, October 30, 2013 - HORIBA Scientific tổ chức ngày GD (Phóng điện phát quang) vào Chủ Nhật, ngày 29/9 tại SCIX 2013,do FACSS, Milwaukee.

Xem tiếp