Sứ mệnh thăm dò sao chổi Rosetta của ESA được phóng ngày 02/3/2014 và trải qua nhiều vòng bay phức tạp, Rosetta đã đến được đích sau 10 năm: sao chổi 67P/Churyoumov – Gersimenko. Quỹ đạo Rosetta có 11 thiết bị khoa học, trong số đó có thiết bị quang phổ hình ảnh ALICE được trang bị cách tử nhiễu xạ của HORIBA Jobin Yvon.

http://www.horiba.com/us/en/scientific/news-events/latest-news/article/horiba-jobin-yvon-grating-in-rosetta-mission-35029/


Các tin khác